Balbina - Das Ist, die Zeit ist ein Egoist

Die Gegenwart ist eine Farce!
Lalala lalala lalala lala
Lalala lalala lalaaaaa
Lalala lalala lalala lala
Lalala lalala lalaaaaa

Das ist ist jet...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.