Balbina - Langsam langsamer

Dringende Dinge, Dinge die dringend sind
Machen sich wichtig, obwohl sie nicht wichtig sind
Was dringend ist, ist lange noch nicht wichtig
Flink fl...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.