Julie Zenatti - A Mon Tour

La certitude de t'avoir toujours là
Quoiqu'il m'arrive dans la vie
Cet amour au-dessus des lois
Sans condition, à la folie
En demandant si peu en ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.