Meryl Streep - Finale/Children Will Listen, Pt. 1

Sometimes people leave you
Halfway through the wood
Do not let it grieve you
No one leaves for good
You are not alone
No one is alone

Hold him to the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.