Pierce Brosnan - When All Is Said and Done

Here's to us
One more toast
And then we'll pay the bill
Deep inside
Both of us
Can feel the autumn chill
Birds of passage
You and me
We fly in...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.