The Scene - Falling Down

Uh, oh oh, oh
Uh, oh oh, oh
Uh, oh oh, oh
Uh, oh oh, oh
Uh, oh oh, oh

You walk and talk
Like you're some new sensation
You move in circles
You don't ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.