Steve Aoki - Flight

Throw your hands up high
Somebody jump and touch the sky
Let's go

Now everybody in the crowd
I need you all to jump

Jump, jump
Let's go
Jump
Let's g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.