Calvin Harris - Delirious (Boneless)

Hey, you got me woke up,
The way you roll that
Sticky like oh God
Just let me coach ya
Show you 'bout my culture
It's the late night show like Conan
D...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.