Frida Gold - Deine Liebe

Das habe ich noch nie gemacht
Ich leg' meine Waffen ab
Ich fühl' mich nackt vor dir
Ich vertrau dir viel mehr als mir

Wenn du da bist
Und so wa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.