Frida Gold - 6 Billionen (New Version 2014)

Ich fühl' mich allein
In mir stürzt die Welt ein
Ich verlier' den Verstand
Ich will nicht mehr ich sein

Aber wenn ich außer Atem bin, meinen Atem hör...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.