Frida Gold - Himmelblau

You paint dark sky blue
Du spürst den Beat in Deinem Herz
Du willst was ändern,
Du drehst auf,
Du willst mehr, für dich.

Die Welt steht kurz st...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.