Frida Gold - Rosegarden

Du hast gesagt, jetzt ist es aus
Wir haben verloren, wir sind verbraucht.
Unsere Funken sind verraucht, du wirst so fehlen.
Du schaust mir hinterhe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.