Frida Gold - Leuchten

Wir sind zurück, im Augenblick
Die Straßen glühen, wir blinzeln nicht.
Wir waren solang nicht mehr hier
Aber es ist alles wies war
Die Richtung de...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.