Frida Gold - Die Dinge Haben Sich Verändert

Du und ich
Ich bin auf der Suche
Nach Liebe die so ist, so wie wir waren
Pur und ohne Versuche
Und ohne Angst uns zu verlieren
Wir waren nur down...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.