Frida Gold - 6 Billionen

Ich fühl' mich allein, vom ganzen Schein sein
Ich verlier' den Verstand, in mir stürzt die Welt ein

Aber wenn ich außer Atem bin, meinen Atem hör'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.