Fler - Blaues Blut

Diese Straße ist mein Königreich,
Ihr ganzen Rapper wenn ihr hörig seid
Die deutsche Szene hat den neuen Trend noch nicht gepeilt,
Doch Blaues Blut...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.