Fler - Papa Ist Da (Intro)

Papa ist da, wie ich deine Crew zerfetz'
Papa ist da, ihr Kinder kriegt jetzt Stubenarrest
Papa ist das,okay ihr habt genug gespielt
Die neue deuts...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.