Dj Khaled - Don't Pay 4 It

Say I ain't trying to pay, for it
Man I'm too playa for that
Too many bitches in the world right now
That'll fuck around and pray for that
Say I ain't...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.