Sunshine Anderson - Heard It All Before (Anonymous People Remix)

Baby let me explain to you I'm sayin'
What you sayin'
It's not even like that
It wasn't like that but I saw you

Baby I don't love her
You ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.