Groove Armada - Easy

(All right all right,
Yeah yeah)

'cause looking back it was easy
It was easy
'cause I know that I can sacrifice
Looking back it was easy, easy, easy
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.