Rea Garvey - Heart of an Enemy

She´s the heart of an enemy
You´ll find
Stationary by your side
Yeah she´ll search for a remedy
Last of her kind
As she breathes love to your lif...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.