Frida Gold - Morgen

Du strahlst in meine Nacht
Und gehst einfach nicht vorbei
Ich weiß es ist schon spät
Und soll bei ihm zu Hause sein
Zu große Herzenssprünge lügen...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.