Frida Gold - Unsere Liebe Ist Aus Gold

Un, unsere Liebe ist aus gold,
Einfach so und ungestylt,
Einzigartig und weltweit.

Un- Unsere Liebe ist für mich,
Genau das gleiche wie für dich...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.