Frida Gold - Verständlich Sein

Ich änder gern mal meine Meinung,
Und änder gerne meinen Stil.
Ich spür dein Meter auf Entfernung,
Und mein Gefühl das täuscht mich nie.
Ich hätt ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.