Frida Gold - Undercover

Ich seh dich kaum
Der Nebel blau
Blicke in den Raum
Sind auf der Flucht
Fast wie ne Sucht

Zu zweit
Hypnotisiert
Und fasziniert
Können...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.