Frida Gold - Nackt vor Deiner Tür

Manchmal ist es so, dass Dinge komm' und nich mehr geh'n
Manchmal ist das letzte Wort das viel viel zu schwer zu versteh'n
Du bist irgendwie das was...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.