Frida Gold - Cold Hearted Baby

Be my Cold heart baby, be my cold hearted baby
Be my one and only, only for a while

Ihr könnt euch nich mehr sehen, könnt euch nich mehr sehen, al...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.