Fuego - Cuando, Cuando Es?

Y cuando cuando cuando es
Cuando cuando cuando es
Ai y donde es que yo te vo' a ver
Ai y donde es que yo te vo' a ver
Pa' que muevas la cabeza y pa qu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.