Nicki Minaj - All I Do Is Win

D-J Khaled
Hey, yeah (we the best)

All I do is win win win no matter what
Got money on my mind I can never get enough
And every time I step up i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.