Lil Wayne - Knockout

Uh,
Yeah,
Uh oh,
Yea
Hey Barbie, ah, ah, ah, are you into black men?
He hey hey barbie! Hey I can be your black ken
Wow! cause' once you go black, you...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.