Isabelle Boulay - Won't Catch Me Crying

You won't catch me cryin' over you
I think I'm leavin' after all that I've been through
Pardon me, if I love you endlessly
But you've got wounds th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.