Isabelle Boulay - L' Amour Dans l'Âme

Entre l'être ou le paraître
Je n'ose pas
Dois-je me taire
Ou faut-il faire le premier pas
Je ne sais pas pourquoi
Moi j'ai beau douter de tout
J...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.