Jodeci - All My Life

Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby
Ooh
I'm so glad

I will never find another lover sweeter than you
Sweeter than y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.