Jodeci - Tell Me It's Real

Tell me it's real
The feeling that we feel
Tell me that it's real
Don't let love come
Just to pass us by
Try, is all we have to do
It's up to me and y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.