Snoop Dogg - Come Up to My Room

I told the bitch I'd cry for you,
I'd die for you, I lied to you
But getting the pussy is all I tried to do
It's me Kurupt bitch, and i'm a rider, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.