Pharoahe Monch - When the Gun Draws

Oh!
Oh!

I've got just what you want.
You've got just what I need.
You want my body baby, so let me plant the seed.

You are my heart's delight...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.