The Alchemist - Take Drugs

Hey yo, knock knock, get your motherfucking doc and motherfucker chaos, motherfucker
You could bear witness
we got plans like the mobsters
Distribu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.