Eminem - Chemical Warfare

You are now listening to the sounds of...Shady and...Alchemist..Alchemist..Alchemist...

Got an axe in the duffel bag, couple of fags,
Stuffed in the ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.