Slaughterhouse - Back on the Scene

Here we go yo, here we go
Pick it up yo, here we go

Back on the scene
Crispy and clean
Back on the scene
Crispy and
Slaughterhouse!

Slaught...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.