Slaughterhouse - Our Way (Outro)

We them back pack niggas
Rap rap niggas
You’ll be talking shit about all day
Internet underground, niggas
Our intellect just won't allow us to mak...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.