Eminem - Shady CXVPHER

My name is KXNG CROOKED, I snap on you rappers often
When I'm spazzin' I'm just gettin' my passionate point across
Like a hood cat clappin' his hands ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.