Josh Groban - Un amore per sempre (A Love that's Forever), song

Oh, no! here is that moment
I feared for a long time, you know
I already know
What it is you are going to tell me,
That it's the end of us.

I k...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.