Charles Aznavour - La Bohème (English Version)

Let me tell of a time when the world was in rhyme
With the sound of our laughter
Montmartre hanged with flowers for far-forgotten hours
Of hunger a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.