Lil Wayne - F*** Da Bulls***

Yeah
Cut it up gimme a light
Yeah and by the way nigga
Its Young Mula, first lady

Uh yo yo
Let us begin with the bad lil' specimen
Balenciaga's is al...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.