Lil Wayne - We Been On

It ain't nothin' but cigars, Audemars
Got so many foreigns, you need a passport to walk in my garage
It ain't nothin' nigga, ain't nothin' nigga
Ta...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.