Lil Wayne - Ice

You're like ice
I-C-E, feels so nice
Scorching me, you're so hot hot (hot)
Baby your love is so hot hot (hot)

Pull up, she been purring like a k...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.