Nicki Minaj - Roman Reloaded

Bang, my shit bang, it bang bang
B-b-bang, my shit bang it bang bang

I guess I went commercial
Just shot a commercial
When I flew to the set tho...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.