Snoop Dogg - 187

Hit this mothafucka', G
Naw man, I can't fuck with that.
Man, I've been dealin' with you
for three mothafuckin' months and you ain't hit the pipe ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.