R Kelly - Happy Summertime

Happy summertime niggas
Ahh yeah
Uh uh uh, uh huh
We rolling, we rolling
We rolling, we rolling

Drop top in the summertime
And I'm rolling th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.