Holy Ghost! - I Will Come Back

Ooh
Ooh
Can we slow down
Just for a moment, see
Some things never get old
Let us rearrange
We could perfectly
At least that's what I've been to...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.